მომსახურების პირობები

ლიცენზირებული აპლიკაცია საბოლოო მომხმარებლის სალიცენზიო შეთანხმება

App Store-ის მეშვეობით ხელმისაწვდომი აპები ლიცენზირებულია და არ იყიდება თქვენთვის. თქვენი ლიცენზია თითოეული აპისთვის ექვემდებარება თქვენს წინასწარ მიღებას ან ამ ლიცენზირებული აპლიკაციის საბოლოო მომხმარებლის სალიცენზიო შეთანხმებას („სტანდარტული EULA“), ან საბოლოო მომხმარებლის სალიცენზიო შეთანხმებას თქვენსა და აპლიკაციის პროვაიდერს შორის („მორგებული EULA“), თუ ასეთია. გათვალისწინებული. თქვენი ლიცენზია Apple-ის ნებისმიერ აპლიკაციაზე ამ სტანდარტული EULA ან მორგებული EULA გაცემულია Apple-ის მიერ და თქვენი ლიცენზია ნებისმიერი მესამე მხარის აპისთვის ამ სტანდარტული EULA ან Custom EULA გაცემულია ამ მესამე მხარის აპლიკაციის პროვაიდერის მიერ. ნებისმიერი აპლიკაცია, რომელიც ექვემდებარება ამ სტანდარტის EULA-ს, აქ მოიხსენიება როგორც „ლიცენზირებული აპლიკაცია“. აპლიკაციის პროვაიდერი ან Apple-ი („ლიცენზირებული“) იტოვებს ყველა უფლებას ლიცენზირებულ აპლიკაციაზე და მის მიმართ, რომელიც პირდაპირ არ მოგცემთ ამ სტანდარტის EULA-ს მიხედვით.

ა. ლიცენზიის ფარგლები: ლიცენზიანტი გაძლევს არატრანსფერულ ლიცენზიას, რომ გამოიყენოთ ლიცენზირებული აპლიკაცია Apple-ის ბრენდის ნებისმიერ პროდუქტზე, რომელსაც ფლობთ ან აკონტროლებთ და როგორც ეს ნებადართულია გამოყენების წესებით. ამ სტანდარტის EULA-ს პირობები არეგულირებს ნებისმიერ შინაარსს, მასალას ან სერვისს, რომელიც ხელმისაწვდომია ან შეძენილია ლიცენზირებული აპლიკაციის ფარგლებში, ისევე როგორც ლიცენზირებულის მიერ მოწოდებული განახლებები, რომლებიც ცვლის ან ავსებს თავდაპირველ ლიცენზირებულ აპლიკაციას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ასეთ განახლებას ახლავს მორგებული EULA. გამოყენების წესებში გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა, თქვენ არ შეგიძლიათ გაავრცელოთ ან გახადოთ ლიცენზირებული აპლიკაციის ხელმისაწვდომი ქსელში, სადაც ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას რამდენიმე მოწყობილობის მიერ ერთდროულად. თქვენ არ შეგიძლიათ ლიცენზირებული აპლიკაციის გადაცემა, გადანაწილება ან ქველიცენზირება და, თუ თქვენს Apple მოწყობილობას ყიდით მესამე მხარეს, თქვენ უნდა წაშალოთ ლიცენზირებული აპლიკაცია Apple Device-დან. თქვენ არ შეგიძლიათ დააკოპიროთ (გარდა ამ ლიცენზიით და გამოყენების წესებით ნებადართულია), შეცვალოთ ინჟინერი, დაშალოთ, სცადოთ ლიცენზირებული აპლიკაციის წყაროს კოდის მოპოვება, შეცვლა ან შექმნათ წარმოებული ნამუშევრები, რაიმე განახლებები ან მათი ნაწილი ( გარდა იმ შემთხვევისა და მხოლოდ იმ შემთხვევისა, როდესაც ნებისმიერი ზემოაღნიშნული შეზღუდვა აკრძალულია მოქმედი კანონმდებლობით ან იმდენად, რამდენადაც ეს შეიძლება იყოს ნებადართული სალიცენზიო პირობებით, რომლებიც არეგულირებს ლიცენზირებულ აპლიკაციაში შეტანილი ნებისმიერი ღია კოდის კომპონენტის გამოყენებას).

ბ. თანხმობა მონაცემების გამოყენებაზე: თქვენ ეთანხმებით, რომ ლიცენზიატორს შეუძლია შეაგროვოს და გამოიყენოს ტექნიკური მონაცემები და დაკავშირებული ინფორმაცია — მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება ტექნიკური ინფორმაცია თქვენი მოწყობილობის, სისტემისა და აპლიკაციის პროგრამული უზრუნველყოფის და პერიფერიული მოწყობილობების შესახებ — რომელიც პერიოდულად გროვდება პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებების მიწოდების გასაადვილებლად. , პროდუქტის მხარდაჭერა და სხვა სერვისები თქვენთვის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომლებიც დაკავშირებულია ლიცენზირებულ აპლიკაციასთან. ლიცენზირებულს შეუძლია გამოიყენოს ეს ინფორმაცია, სანამ ის არის ფორმაში, რომელიც არ განსაზღვრავს თქვენს პირად იდენტიფიკაციას, რათა გააუმჯობესოს თავისი პროდუქტები ან მოგაწოდოთ სერვისები ან ტექნოლოგიები.

გ. შეწყვეტა. ეს სტანდარტი EULA მოქმედებს მანამ, სანამ არ შეწყვეტს თქვენ ან ლიცენზიატორს. თქვენი უფლებები ამ სტანდარტის EULA-ს მიხედვით ავტომატურად შეწყდება, თუ თქვენ ვერ შეასრულებთ მის რომელიმე პირობას.

დ. გარე სერვისები. ლიცენზირებულმა აპლიკაციამ შეიძლება დაუშვას ლიცენზიის მიმცემის და/ან მესამე მხარის სერვისებსა და ვებსაიტებზე წვდომა (კოლექტიური და ინდივიდუალურად, „გარე სერვისები“). თქვენ თანახმა ხართ გამოიყენოთ გარე სერვისები თქვენი რისკის ქვეშ. ლიცენზიანტი არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის გარე სერვისების შინაარსის ან სიზუსტის შემოწმებაზე ან შეფასებაზე და არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის გარე სერვისებზე. ნებისმიერი ლიცენზირებული აპლიკაციის ან გარე სერვისის მიერ ნაჩვენები მონაცემები, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება ფინანსური, სამედიცინო და მდებარეობის შესახებ ინფორმაცია, მხოლოდ ზოგადი საინფორმაციო მიზნებისთვისაა და არ არის გარანტირებული ლიცენზიანტის ან მისი აგენტების მიერ. თქვენ არ გამოიყენებთ გარე სერვისებს რაიმე ფორმით, რომელიც არ შეესაბამება ამ სტანდარტის EULA-ს პირობებს ან არღვევს ლიცენზიატის ან რომელიმე მესამე მხარის ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს. თქვენ თანახმა ხართ არ გამოიყენოთ გარე სერვისები ნებისმიერი პირის ან ორგანიზაციის შევიწროების, შეურაცხყოფის, თვალთვალის, მუქარის ან ცილისწამების მიზნით და რომ ლიცენზიანტი არ არის პასუხისმგებელი ასეთ გამოყენებაზე. გარე სერვისები შეიძლება არ იყოს ხელმისაწვდომი ყველა ენაზე ან თქვენს მშობლიურ ქვეყანაში და შეიძლება არ იყოს შესაბამისი ან ხელმისაწვდომი რომელიმე კონკრეტულ ადგილას გამოსაყენებლად. რამდენადაც თქვენ აირჩევთ ასეთი გარე სერვისების გამოყენებას, თქვენ ხართ მხოლოდ პასუხისმგებელი ნებისმიერი მოქმედი კანონების დაცვაზე. ლიცენზიანტი იტოვებს უფლებას შეცვალოს, შეაჩეროს, წაშალოს, გამორთოს ან დააწესოს წვდომის შეზღუდვები ან შეზღუდვები ნებისმიერ გარე სერვისებზე ნებისმიერ დროს, თქვენს წინაშე შეტყობინების ან პასუხისმგებლობის გარეშე.

ე. არავითარი გარანტია: თქვენ პირდაპირ აღიარებთ და ეთანხმებით, რომ ლიცენზირებული აპლიკაციის გამოყენება მხოლოდ თქვენს რისკზეა. მოქმედი კანონმდებლობით ნებადართული მაქსიმალური ოდენობით, ლიცენზირებული აპლიკაცია და ლიცენზირებული აპლიკაციის მიერ შესრულებული ან მოწოდებული ნებისმიერი სერვისი მოწოდებულია „როგორც არის“ და „როგორც ხელმისაწვდომია და ხელმისაწვდომი“ ამით უარს იტყვის ყველა გარანტიაზე და პირობები ლიცენზირებულ აპლიკაციასთან და ნებისმიერ სერვისთან მიმართებაში, გამოხატული, ნაგულისხმევი ან კანონიერი, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ნაგულისხმევი გარანტიებით და/ან პირობებით, პირობებით სიზუსტე კონკრეტული მიზნისთვის , მშვიდი სარგებლობისა და მესამე მხარის უფლებების დაურღვევლობის შესახებ. არავითარი ზეპირი ან წერილობითი ინფორმაცია ან რჩევა, რომელიც მიცემულია ლიცენზიანტის ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ, არ უნდა შექმნას გარანტია. თუ ლიცენზირებული აპლიკაცია ან სერვისი დეფექტური იქნება, თქვენ აიღებთ ყველა საჭირო სერვისის, შეკეთების ან შესწორების სრულ ღირებულებას. ზოგიერთი იურისდიქცია არ იძლევა ნაგულისხმევი გარანტიების ან მომხმარებლის მოქმედი კანონით უფლების შეზღუდვის გამორიცხვას, ამიტომ ზემოაღნიშნული გამორიცხვა და შეზღუდვები შეიძლება არ გეხებოდეს თქვენზე.

ვ. Პასუხისმგებლობის შეზღუდვა. იმდენად, რამდენადაც კანონით არ არის აკრძალული, არავითარ შემთხვევაში ლიცენზიანტი არ იქნება პასუხისმგებელი პირად დაზიანებაზე ან რაიმე შემთხვევით, სპეციალურ, არაპირდაპირ ან თანმიმდევრულ ზარალზე მონაცემთა, ბიზნესის შეწყვეტა, ან ნებისმიერი სხვა კომერციული ზიანი ან ზარალი, რომელიც წარმოიქმნება ან დაკავშირებულია თქვენს მიერ ლიცენზირებული აპლიკაციის გამოყენებასთან ან მისი გამოყენების შეუძლებლობასთან, მიუხედავად იმისა, რომ გამოწვეულია, მიუხედავად პასუხისმგებლობის თეორიისა (არასათანადო და უპირობო), ურჩია ასეთი ზიანის შესაძლებლობა. ზოგიერთი იურისდიქცია არ იძლევა პასუხისმგებლობის შეზღუდვას პირადი დაზიანებების, ან შემთხვევითი ან თანმიმდევრული ზიანის გამო, ამიტომ ეს შეზღუდვა შეიძლება არ გავრცელდეს თქვენზე. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა აღემატებოდეს ლიცენზიანტის მთლიანი პასუხისმგებლობა თქვენს წინაშე ყველა ზიანისათვის (გარდა იმისა, რაც შეიძლება მოთხოვნილი იყოს მოქმედი კანონმდებლობით პირადი დაზიანებასთან დაკავშირებულ შემთხვევებში) ორმოცდაათი დოლარის ოდენობას (50.00 აშშ დოლარი). ზემოაღნიშნული შეზღუდვები გავრცელდება მაშინაც კი, თუ ზემოთ ჩამოთვლილი საშუალება არ ასრულებს თავის ძირითად მიზანს.

გ. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ლიცენზირებული აპლიკაციის ექსპორტი ან რეექსპორტი სხვაგვარად, გარდა იმ შემთხვევებისა, რაც ნებადართულია შეერთებული შტატების კანონმდებლობით და იმ იურისდიქციის კანონმდებლობით, სადაც მიღებულია ლიცენზირებული აპლიკაცია. კერძოდ, მაგრამ შეზღუდვის გარეშე, ლიცენზირებული აპლიკაციის ექსპორტი ან რეექსპორტი არ შეიძლება (ა) აშშ-ს ემბარგოს ქვეშ მყოფ ქვეყანაში ან (ბ) ვინმესთვის აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის სპეციალურად დანიშნულ მოქალაქეთა სიაში ან აშშ-ს კომერციის დეპარტამენტის უარმყოფელ პირებზე. სია ან ერთეულების სია. ლიცენზირებული აპლიკაციის გამოყენებით თქვენ აცხადებთ და იძლევით გარანტიას, რომ თქვენ არ იმყოფებით რომელიმე ასეთ ქვეყანაში ან რომელიმე ასეთ სიაში. თქვენ ასევე ეთანხმებით, რომ არ გამოიყენებთ ამ პროდუქტებს შეერთებული შტატების კანონმდებლობით აკრძალული მიზნებისთვის, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ბირთვული, სარაკეტო ან ქიმიური ან ბიოლოგიური იარაღის შემუშავების, დიზაინის, დამზადების ან წარმოებისთვის.

თ. ლიცენზირებული აპლიკაცია და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია არის „კომერციული ნივთები“, რადგან ეს ტერმინი განსაზღვრულია 48 C.F.R. §2.101, რომელიც შედგება „კომერციული კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის“ და „კომერციული კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის დოკუმენტაციისგან“, რადგან ასეთი ტერმინები გამოიყენება 48 C.F.R. §12.212 ან 48 C.F.R. §227.7202, როგორც გამოიყენება. შეესაბამება 48 C.F.R. §12.212 ან 48 C.F.R. §227.7202-1-დან 227.7202-4-მდე, როგორც გამოიყენება, კომერციული კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფა და კომერციული კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის დოკუმენტაცია ლიცენზირებულია აშშ-ს მთავრობის საბოლოო მომხმარებლებისთვის (a) მხოლოდ როგორც კომერციული ნივთები და (b) მხოლოდ იმ უფლებებით, რაც მინიჭებულია ყველა სხვაზე. საბოლოო მომხმარებლები წინამდებარე წესებისა და პირობების შესაბამისად. გამოუქვეყნებელი უფლებები დაცულია შეერთებული შტატების საავტორო უფლებების კანონებით.

მე. გარდა იმ მოცულობისა, რაც პირდაპირ არის გათვალისწინებული შემდეგ პარაგრაფში, ეს შეთანხმება და ურთიერთობა თქვენსა და Apple-ს შორის რეგულირდება კალიფორნიის შტატის კანონებით, კანონის დებულებების კონფლიქტის გამოკლებით. თქვენ და Apple თანახმა ხართ, დაემორჩილოთ სასამართლოების პირად და ექსკლუზიურ იურისდიქციას, რომლებიც მდებარეობს სანტა კლარას საგრაფოში, კალიფორნია, რათა გადაჭრას ნებისმიერი დავა ან პრეტენზია, რომელიც წარმოიშვა ამ შეთანხმებიდან. თუ (ა) თქვენ არ ხართ აშშ-ს მოქალაქე; (ბ) თქვენ არ ცხოვრობთ აშშ-ში; (c) თქვენ არ წვდებით სერვისს აშშ-დან; და (დ) თქვენ ხართ ქვემოთ ჩამოთვლილი ერთ-ერთი ქვეყნის მოქალაქე, თქვენ ეთანხმებით, რომ ნებისმიერი დავა ან პრეტენზია, რომელიც წარმოიქმნება ამ შეთანხმებიდან, რეგულირდება ქვემოთ ჩამოთვლილი მოქმედი კანონმდებლობით, კანონის რაიმე კონფლიქტის დებულებების გარეშე, და თქვენ ამით შეუქცევად წარედგინება სასამართლოების არაექსკლუზიურ იურისდიქციას, რომლებიც მდებარეობს ქვემოთ განსაზღვრულ შტატში, პროვინციაში ან ქვეყანაში, რომელთა კანონი არეგულირებს:

თუ თქვენ ხართ ევროკავშირის რომელიმე ქვეყნის ან შვეიცარიის, ნორვეგიის ან ისლანდიის მოქალაქე, მმართველი კანონი და ფორუმი იქნება თქვენი ჩვეულებრივი საცხოვრებელი ადგილის კანონები და სასამართლოები.

ამ შეთანხმების გამოყენებისგან კონკრეტულად გამორიცხულია ის კანონი, რომელიც ცნობილია როგორც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონვენცია საქონლის საერთაშორისო გაყიდვის შესახებ.

 

ვადები და პირობები
პირობები და პირობები

შეიყვანეთ თქვენი მომხმარებლის სახელი და პაროლი თქვენს ანგარიშში შესასვლელად